• Çamköy Mah. 3129. Sk. İdari Bina Sit. No:10/14 Merkez / DÜZCE
 • +90 380 514 20 34

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla DÜZCE Beltaş İnşaat Anonim Şirketi (“Beltaş” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında sizlerin kişisel verilerini özenle işleyerek muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu bilinçle veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede işlemekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde Beltaş ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

KVK Kanunu’nun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, Beltaş tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

Beltaş Tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

KVK Kanunu’nun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, Beltaş tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

Beltaş Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

Beltaş tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Özlük
 • Hukuki İşlem Bilgisi
 • Risk Yönetimi
 • Finans
 • Sağlık Bilgisi
 • Mesleki Deneyim
 • Din
 • Ceza Mahkûmiyet ve Güvenlik Tedbirleri
 • Lokasyon
 • Müşteri İşlem
 • Sendika Üyeliği

Beltaş Tarafından Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verileriniz, Şirket merkezlerimize gelerek, web sitesi, e-posta, veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla, sosyal medya hesaplarımız, dijital platformlarımız, mobil iletişim kanallarımız, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Beltaş’ın kişisel verilerinizi işlemekteki amacı, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde gerçekleştirmektir.

Beltaş çalışan ve çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerinin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların yetkililerinin kişisel verilerini Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlemektedir.

Beltaş bünyesinde çalışanların ve aday çalışanların kişisel verilerini, SGK kaydının yapılabilmesi için, yürürlükteki İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamaları kapsamında kişilerin personel özlük dosyasında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. Bu kişisel veriler, işe giriş ve iş başvurusu aşamasında açık rızaları ile ilettikleri öz geçmiş, iş başvuru formları ve yanıtladıkları sorulara verdikleri cevaplar aracılığıyla elde edilmektedir. Beltaş, kendisine iş başvurusu yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini, kişiyle işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. Anılan kişisel veriler, başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile öz geçmişlerini insan kaynakları departmanına yollamaları, mülakat esnasında kendi rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ile elde edilmektedir.

 

Beltaş’a mal/hizmet sağlayan tedarikçilerin bilgilerini, sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini kontrol etmek ve faaliyetlerin düzenini sağlamak amacıyla kaydeder. Tedarikçilere ait kişisel veriler imzalanan sözleşmeler, gönderilen faturalar, cihaz teslim tutanakları, mail yazışmaları, telefon ve sair yollarla kurulan iletişim ile kartvizitlerden elde edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz, Beltaş faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Beltaş politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Beltaş tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda Beltaş iş ortaklarına, tedarikçilerimize, Beltaş şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.

 

Çerezler

Çerezler, Web Sitemiz üzerinden tarayıcılarınıza gönderdiği bilgi işaretleridir.  Bunlar yalnızca Web Sitemiz üzerinden giriş yaptığınızda kullanılır. Web Site kullanımını daha iyi anlayabilmeniz için kullanılan özel bir tanımlayıcı içeren çerezleri sizin web tarayıcılarınıza gönderirler, böylece kullanıcıların Web Sitemizin hangi alanlarını kullanmayı tercih ettiklerini (ör: bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre) anlayabiliriz. Çerezler genel olarak kişisel veri içermese de kendinizle ilgili bize açıkladığınız bilgiler olması durumunda onlarla ilişkilendirilmesi söz konusu olabilir.

Yerleştirdiğimiz bu çerezleri yalnızca Beltaş kullanabilir; Beltaş diğer tarafların çerezlerine erişemez veya bunları okuyamaz. Ayrıca, Beltaş çerezleri site içindeki dolaşım ve trafik eğilimlerini izlemek için de toplu olarak kullanabilir. Bu toplu ve anonim bilgiler Beltaş’a web sitemizin içeriğini geliştirme olanağı tanıyacak ve belki de ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir.

 

KVK Kanunu Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.duzcebeltas.com.tr internet sitemizden ulaşabileceğiniz “Başvuru Formu”nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.